Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

Териториално-административна единица Окръг Гюргево, като водещ бенефициент, в партньорство с Община Бяла, област Русе, изпълнява проект “Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure” (22.08.2018 – 21.08.2021) “Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т“, акроним B-TeN, код в системата е-MS: ROBG-442.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма Interreg VA Romania-Bulgaria 2014-2020, Приоритетна ос 1: “Добре свързан регион”, Специфична цел: “Подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за по-добра вързка с транспортната мрежа ТЕN-Т”.

Основната цел на проекта е да се подобри общата транспортна система чрез ефективно свързване на Окръг Гюргево и Община Бяла с мрежата ТЕN-Т.

Специфични цели на проекта:

 1. Подобряване на транспортната инфраструктура за по-добра свързаност с мрежата ТЕN-Т, за осигуряване на удобен и безопасен транспорт;
 2. Разработване на съвместни системи за управление на трафика и мерки за интелигентна мобилност в трансграничния район Гюргево-Бяла;
 3. Обогатяване на обществения опит и знания в областта на мерките за безопасност на движението в трансграничната зона, за по-добра координация на транспортните системи.

Общият проект на бюджета е както следва:

Партньори

ЕФРР

Национален принос

Принос на партньора

Общо допустими разходи

1. Териториално-административна единица Окръг Гюргево – водещ бенефициент (LB)

4.448.678,62 €

680.333,82 €

104.727,12 €

5.233.739,56 €

2. Община Бяла – партньор по проекта (PP)

2.330.026,35 €

356.329,57 €

54.851,56 € 

2.741.207,48 €

ОБЩО

6.778.704,97 €

1.036.663,39 €

159.578,68 €

7.974.947,04 €

 

Дейностите предвидени в проекта са следните:

 • Подготовка на проекта P;
 • Управление на проекта M: A1: Създаване на съвместен мениджърски екип – LB, PP (включително външни консултанти); A2: Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение, инвестиции и комуникации – LB; A3: Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за цялостно управление на проекта – PP; A4: Осигуряване на интегрирано управление и отчитане – LB, PP;
 • T1: Съвместна система за управление на трафика: A1: Изготвяне на план за управление на трафика (PP); A2: Изпълнение на съвместна система за управление на трафика- PP и LB; A3: Информационна кампания във връзка със системата за управление на трафика – PP и LB;
 • T2: Интегрирана осведомителна система за предприемане на мерки за безопасност на движението: A1: Картографиране на местата с концентрация на пътно-транспортни произшествия и разработване на интегрирана система за информираност в двете общности – PP и LB; A2: “Как да се подобрят мерките за безопасност на движението в трансграничния район Гюргево-Бяла?” – PP; A3: Проучване на трафика и нуждите от развитие на пътната инфраструктура за трансграничния регион – LB; A4: Проучване – „Нови подходи в областта на управлението на трафика и мерките за безопасност на движението“ – PP; A5: Конференция на тема „Нови подходи в областта на управлението на трафика и мерките за безопасност на движението“;
 • LB – Рехабилитация на окръжен път Гюргево DJ412A Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti: A1: Разработване на технически проект; A2: Изпълнение на строителни дейности; A3: Авторски наздзор; А4: Строителен надзор;

Пътният участък, който е предмет на проекта, е с дължина 12,53340 километра и е на територията на окръжен съвет Гюргево, от които 12,20426 км се намират в допустимата трансгранична зона, а 0,335 км са извън допустимата територия по програмата, а именно:

– от км 14 + 660 до км 20 + 288 (L = 5,62800 км), разположени в административно-териториална единица Adunaţii Copăceni, село Adunaţii Copăceni и село Dărăşti Vlaşca, окръг Гюргево, №. 36739 в поземления регистър – допустима зона;

– от  км 20 + 288 до км 20 + 623 (L = 0,33500 км), разположени в административно-териториална единица Dărăşti, село Dărăşti, окръг Илфов, № 51521 в поземления регистър  – извън допустимата зона;

– от км 20 + 623 до км 27 + 193,40 (L = 6,57040 км), разположени на територията на териториално-административна единица Михайлещи, с. Новачи, с. Попещи и гр. Михайлещи, окръг Гюргево, №. 37729 в поземления регистър – допустима зона.

 • РР – Рехабилитация на улици в община Бяла: А1: Инженеринг на техническите проектни услуги и дейности за рехабилитация и реконструкции; А2: Строителен надзор за рехабилитация и реконструкция на улици в Община Бяла;
 • Комуникация C: A1: Старт-ъп дейности, включително комуникации; A2: Публикации; A3: Публични събития; A4: Рекламни материали; A5: Дигитални дейности.

Общата дължина на улиците, предмет на проекта е  4,8 км. Всички улици се намират на територията на Община Бяла и са в допустимата трансгранична зона, а именно:

 • ул. „Р. Димитриев“, обхват от ул. „Бенковска“ до ул. „Стефан Стамболов“, с приблизителна дължина 350 м;
 • ул. „М. Папасчиков“, обхват от ул. „Сан Стефано“ до ул. „Стефан Стамболов“, с приблизителна дължина 750 м;
 • ул. „5-ти октомври“, обхват от ул. „Бенковска“ до ул. „Бунар Хисар“, с приблизителна дължина 200 м;
 • ул. „Иларион Драгостинов“, обхват от ул. „Радко Димитриев“ до ул. „Стефан Стамболов“, с приблизителна дължина 450 м;
 • ул. „11-ти декември“, обхват от ул. „Бенковска“ до ул. „Стефан Стамболов“, с приблизителна дължина 1250 м;
 • ул. „Никола  Й. Вапцаров“,  кв.  Гара  Бяла, обхват  от  ул. „Васил Априлов“ до  ул. „Алескандър Стамболийски“, с приблизителна дължина 350 м;
 • ул. „Александър Стамболийски“, кв. Гара Бяла,  обхват  от  ул. „Гео Милев“ до ул. „Никола Петков“, с приблизителна дължина 1000 м (2 платна, по 500 м с разделителна ивица);
 • ул. „Васил Априлов“, кв. Гара Бяла, обхват от ул. „Гео Милев“ до ул. „Никола Петков“, с приблизителна дължина 450 м.

Проектът B-Ten е не само проект за модернизиране на транспортната инфраструктура, но и проект, чрез който ще бъдат създадени съвместни механизми “Гюргево-Бяла”, които ще подобрят мобилността и достъпността в трансграничните райони.

По този начин ще бъде разработена обща система за управление на движението за интелигентна мобилност в трансграничната зона Гюргево-Бяла. Също така ще бъдат проведени проучвания за подобряване на управлението на трафика, които ще идентифицират необходимостта от разработване на пътна инфраструктура и мерки за безопасност на движението за по-добра свързаност между Бяла и Гюргево, както и на двата партньора в мрежата TEN-T.

За да се анализират и дискутират резултатите, получени от извършените проучвания, както и да се осигури оптимално ниво на информираност сред всички заинтересовани страни, в рамките на проекта ще бъдат организирани съвместни конференции, работни срещи и обществени дебати, обединяващи публични органи, в областта на транспорта, както и други заинтересовани страни.

За информация и контакт:

Елена Надя Коскоа, асистент информация и публичност, телефон: 0372 462 649, факс: 0372 462 651, e-mail: cjgiurgiu@gmail.com.

Община Бяла – телефон 0817 72020, факс 8017 74634, e-mail: byala.rs@byala.bg

Връзка с нас: