Paris

Проект: „Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т”, съкращение B-TeN, Код на е-MS: ROBG-442, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България

 Стойността на проекта от Европейския фонд за регионално развитие: 6.778.704,97 евро

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Този портал представлява модул от интегрирана информационна система за мерките за безопасност на улиците, по проект “B-TEN – Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ”. Тук можете да разгледате пътните инциденти, случили се на територията на окръг Гюргево през последните пет години в интерактивен вид – като цифрова динамична карта, на която в четим и лесен за разбиране от потребителите вид могат да се индетифицират районите, в които тези инциденти са “натрупани” поради определени причини. Тези локации се наричат “blackspots”- черни места, където катастрофите са по-чести от средно статистическите нива за пътната инфраструктура на окръг Гюргево.
При управлението на безопасността на движението по пътищата, „черна точка“ (blackspot) е място, където пътно-транспортните произшествия са с повишена честота. Най-често това се случва поради различни причини, като например рязка смяна на надлъжния или напречен наклон на пътя, включване на път така, че трафикът по основния път да е скрит, лоши или скрити предупредителни знаци на кръстовище или пък неадекватна маркировка за регулиране на възможностите за изпреварване.
От известно време мерките за намаляването на тези инциденти чрез поставяне на допълнителна маркировка, ограничения на скоростта, подобряване на линиите на видимост, изправяне на завои или поставянето на скоростни камери е основен елемент на политиката за безопасност по пътищата, но съвременните оценки на експертите са, че ползите от тези интервенции често са преувеличени. В някои случаи даже се твърди, че крайният резултат е увеличение на общия брой на жертвите.
Повечето от тези мерки често имат ограничен ефект или са твърде закъснели – инцидентите там продължават да се случват, което най-вероятно означава, че приложените мерки за противодействие не са били напълно успешни.

Основната цел на този проект е да картира регистрираните пътни инциденти, да анализира съществуващите и предвиди появата (вследствие на променените пътни условия) на blackspot локации в пътните участъци (или в близост до тях), предвидени за рехабилитация в окръг Гюргево. Картирането и анализът на тези условия ще подпомогне планирането и изпълнението на мероприятия за намаляването на инцидентите в тези локации и ще помогне за повишаване на безопасността на хора и товари в тези участъци.

Връзка с нас: